Algemene Voorwaarden

1. AANVAARDING VAN ONZE VOORWAARDEN
Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van ons zal het feit dat de cliënt die ons een bestelling toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde verkoopsvoorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze cliënten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren, leveringsnota’s of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden van de afnemer aanvaarden.

2. LEVERINGSTERMIJN
Zodra uw betaling door ons ontvangen is wordt uw bestelling verwerkt. Bestellingen worden dagelijks(van maandag t/m zaterdag) verwerkt.
De gemiddelde levertijd bedraagt 2 tot 7 dagen naar gelang de producten op voorraad zijn.

3. PRIJZEN
1. Voor alle bestellingen worden de op de dag van de levering der goederen geldende prijzen aangerekend.
2. Voor aangetekende, rembours- en express zendingen worden extra kosten in rekening gebracht.

4. OVERMACHT
De bestellingen worden zo spoedig mogelijk naargelang van de beschikbare voorraden en de verwerkings- en productiemogelijkheden uitgevoerd. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht : staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog , epedimieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden.

5. VERVOER
Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Zelfs indien de levering franco plaats van bestemming geschiedt, verbinden wij ons alleen tot de vergoeding van de vervoerskosten. Vintage Trading zal trachten zich te houden aan de overeengekomen leveringstijden maar vertraging geeft de klant evenwel niet het recht de bestelling te annuleren of schadevergoeding van Vintage Trading te eisen.

6. BETALING
1. Betalingen dienen voor de verzending van de bestelling op het volgende bank rekening nr. in Belgie BE 62 7370 25270361 te worden overgemaakt.
2. De betaling zal geschieden zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen.
3. De koper zal zonder dat sommatie en ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in gebreke zijn bij niet stipte nakoming van de vastgestelde betalingstermijnen.
4. De betaling houdt in dat de koper de levering als conform beschouwd.
5. Een eventueel akkoord over een andere betalingswijze dan deze hierboven voorzien, o.a. per wisselbrief brengt geen schuldvernieuwing mede en doet geen afbreuk aan de betalingen wat betreft de plaats van de betaling, de boete, en de bevoegdheid.

7. TERUGZENDING OF RUILING
U heeft het recht om binnen 5 werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting te annuleren. U dient wel dan eerst per e-mail contact op te nemen. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. beschadigde producten of producten die niet in de originele verpakking zitten worden niet geaccepteerd. Indien pakketten die onder rembours verzonden zijn geweigerd worden zullen de kosten in rekening worden gebracht.

8. AANSPRAKELIJKHEID I.V.M. GOEDEREN EN DIENSTEN
1. Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering.
2. Vintage Trading kan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien de verkochte goederen niet voldoen aan de eigenlijke doelstelling van de klant
3. Zonder de originele en onbeschadigde verpakking vervalt alle garantie.
4. Bij de eventuele zelf - herstelling door een leek, of bij verkeerd gebruik van de goederen vervalt alle garantie.

9. WANPRESTATIE
Geen enkele bestelling door ons ontvangen en aanvaard kan vernietigd worden tenzij met onze schriftelijke toestemming. Wij behouden ons het recht voor bij annulering van een bestelling een forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belopen van 20% der betrokken som en eventueel meer de bijkomende schade indien er reeds een begin van voorbereiding of uitvoering der overeenkomst gedaan werd, hetzij indien de schade aantoonbaar nog groter is.

10. GARANTIES
Alle klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten dienen gedaan per aangetekend schrijven uiterlijk acht dagen na levering. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Volgende omstandigheden worden beschouwd als geval van overmacht : faling leverancier, staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog , epidemieën, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden. Wij aanvaarden geen enkel aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten.

11. GESCHILLEN
Bij geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van Hasselt of Tongeren bevoegd, dit naar onze vrije keuze.

12. DISCLAIMER
Afbeeldingen en foto's op deze website zijn niet bindend, het product dat u bestelt kan hiervan enigszins afwijken. Alle prijzen zijn geldig onder voorbehoud van tikfouten. 

© 2013 Vespa Classic Parts | Sint Pietersstraat 93, 3630 Maasmechelen | Powered by HostYou | Designed by Robina Design